Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản qui định
 

Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Quyết định số 353/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 17/3/2021 v/v ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

In      Trở về Phòng Kinh doanh
 
Các Văn bản qui định đã đưa
   Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về giá bán điện của Bộ Công thương (10:49 - 27/10/2020)
   Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện (09:49 - 20/04/2020)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (09:47 - 20/04/2020)

Đầu trang