Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Tin mới new

(10:33 - 25/11/2021)

QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 2885 /QĐ-EVN SPC ngày 20/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam)

(10:09 - 25/11/2021)

QUY ĐỊNH VỀ TÀI LIỆU VĂN HÓA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Ban hành theo Quyết định số 1890/QĐ-EVN SPC ngày 30/6/2015)

(09:31 - 22/08/2018)

Nét văn hóa của Công ty qua tinh thần công dân

(03:17 - 17/03/2014)

Giá trị cốt lõi trong việc thực thi Văn hóa Doanh nghiệp của Công ty Điện lực Tiền Giang

               Sứ mệnh của...

(03:11 - 17/03/2014)

Thực thi văn hóa trong Công ty Điện lực tiền Giang

Văn hoá doanh nghiệp có thể được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt...