Về chúng tôi

Công bố thông tin

Tin mới new

(09:27 - 26/09/2023)

TCBC- Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD tháng 8/2023 và triển khai thực hiện kế hoạch tháng 9/2023

(10:28 - 08/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 7/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022

(13:58 - 10/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 6/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

(11:00 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN)

(16:57 - 19/06/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 5/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 6/2022

(14:37 - 16/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 4/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

(07:29 - 11/04/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 3/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

(10:37 - 15/12/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD THÁNG 11/2022 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022