Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2018
Chi tiết...
Thông báo về việc Tham dự thi vấn đáp tuyển dụng lao động năm 2018
Chi tiết...
Thông báo về việc tham dự lập thủ tục tuyển dụng lao động năm 2018
Chi tiết...
Thông báo về việc Trúng tuyển thi tuyển dụng lao động năm 2017
Chi tiết...
Thông báo điểm thi tuyển dụng lao động năm 2017
Chi tiết...
Thông báo thi vấn đáp tuyển dụng lao động năm 2017
Chi tiết...
Thông báo kết quả thi viết tuyển dụng lao động năm 2017
Chi tiết...
Thông báo thời gian thi viết tuyển dụng lao động năm 2017
Chi tiết...
Thông báo kết quả khám sức khỏe tuyển dụng lao động và phân công bố trí đơn vị công tác nhân viên mới tuyển dụng
Kết quả khám sức khỏe tuyển dụng và phân công bố trí đơn vị công tác nhân viên mới tuyển dụng Danh sách phân công, bố trí đơn vị công tác  Kết quả khám sức khỏe năm 2015
Chi tiết...
Thông báo khám sức khỏe tuyển dụng lao động
636-TB-PCTG v/v khám sức khỏe tuyển dụng lao động
Chi tiết...
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2014
Công văn 616-TB-PCTG
Chi tiết...
Thông báo học và kiểm tra Quy trình An toàn điện
Thông báo 363-TB-PCTG
Chi tiết...
Thông báo thi tuyển dụng lao động năm 2014
Công văn 6945/TB-PCTG v/v thông báo thi tuyển dụng lao động năm 2014
Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2014
Thông báo tuyển dụng năm 2014
Chi tiết...
 
Đầu trang