Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí: Tình hình hoạt động Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  SXKD và ĐTXD tháng 3 năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

        Tháng 3 năm 2018 Công ty Điện lực Tiền Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 3 là 241.928.700 kWh, lũy kế năm là 632.119.600 kWh, tăng 0,31% so với cùng kỳ năm 2017 (630.190.700 kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 6.930.767 kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm:

 Sản lượng điện thương phẩm thực hiện tháng 3/2018 đạt 219.506.087, lũy kế 619.124.451 kWh, tăng 7,56% so với cùng kỳ năm 2017 (575.619.137 kWh). Trường hợp không tính sản lượng điện thương phẩm bán 110kV thì thực hiện tháng 3/2018 đạt 199.073.187kWh, lũy kế 569.493.151 kWh, tăng 5,19% so với cùng kỳ năm 2017 (541.378.937 kWh).

c) Tiết kiệm thực hiện tháng 3/2018 là 4.669.149 kWh, lũy kế năm 13.762.180 kWh, đạt 36,70% so với kế hoạch năm của Công ty.

d) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 3/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 111,7633 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,0109 lần, SAIFI = 0,6672  lần.

đ) Công tác kinh doanh: Trong 3 tháng đầu năm 2018, toàn Công ty phát triển phát triển 4.887 khách hàng, trong đó có 3.473 khách hàng sinh hoạt và 1.414 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 3/2018 là 572.434 khách hàng, trong đó có 522.165 khách hàng sinh hoạt và 50.269 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

        Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao cho Công ty là 26 công trình với giá trị là 39,477 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện với giá trị là 9,375 tỷ đồng, đạt 23,75% kế hoạch. Trong đó đang triển khai thi công 24 công trình, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2018.

         Ngoài ra năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công ty Điện lực Tiền Giang thực hiện đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn theo tiêu chí số 4 trên địa bàn 22 xã, với khối lượng đầu tư: i) Đường dây trung thế dài 108,2km; ii) Đường dây hạ thế dài 681,0km; iii) Lắp mới và nâng công suất 413 TBA các loại với tổng dung lượng 17.412,5kVA; iv) Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng. Vừa qua, ngày 16/3/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam và UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc để thỏa thuận cơ chế vốn đầu tư cho khối lượng trên, dự kiến tỉnh Tiền Giang tạm ứng từ vốn ngân sách khoảng 80 tỷ đồng.

         II. Nhiệm vụ công tác tháng 4:

─      Công tác ĐTXD: Công ty Điện lực Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang, tập trung lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình mới triển khai trong năm. Tham mưu Tổng công ty ứng vốn Ngân sách tỉnh giao Công ty Điện lực Tiền Giang thực hiện các công trình Cải tạo và phát triển lưới điện cấp điện cho các xã nông thôn mới 2018.

─      Công tác SCL: đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành trong tháng 04/2018. Tập trung quyết toán các công trình hoàn thành. Lập kế hoạch chuẩn bị triển khai các công trình thuộc kế hoạch năm 2019.

         Đảm bảo cung cấp điện ổn định, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các yêu cầu về cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, thực hiện các thủ tục của Điện lực dưới 7 ngày.

In      Trở về Phòng Kỹ Thuật
Đầu trang